Política de qualitat

Secció: política | Edició: 6 | Data: 01/06/20

La MISSIÓ, la VISIÓ i VALORS de l' organització es transmeten a través de dues grans línies: l' estratègia de creixement i millora contínua, així com l' estratègia de professionalització de l' organització.

 • MAM (Manipulats i Acabats Metàl·lics, S.L), estableix que el seu Sistema de Gestió de la Qualitat té per finalitat:
  • Satisfer les necessitats de totes les parts interessades, atenent i donant solucions adequades als seus requeriments de manera documentada.
  • Avaluar el seu grau de satisfacció per poder detectar noves oportunitats de millora.
  • Complir amb els requisits legals i reglamentaris, tant industrials com laborals i de medi ambient, que ens siguin d' aplicació
  • Optimitzar la rendibilitat de la nostra organització i ser competitius en el mercat.

 • La Direcció de MAM (Comitè de Qualitat), es compromet a:
  • Revisar, modificar i /o definir els Objectius de Qualitat, amb una freqüència anual mínima, que permetin a l'Empresa avançar en la millora contínua.
  • Identificar el/s responsable/s, assignar recursos i planificar les accions pertinents (inclusiu les polítiques) per a la consecució d'aquests objectius.
  • Progressivament, facilitar la participació de tot el personal en el procés de millora contínua fins a aconseguir que la consecució d' aquests objectius sigui assumida per tots i cadascuna de les persones de l' organització.
  • Es considera òptim adoptar un Sistema de Gestió de Qualitat basat en processos segons norma ISO 9001: 2015.

 • L'adequació de les instal·lacions, maquinària productiva, programari, etc. i formació del personal (millora de les seves habilitats) seran així mateix valorats en termes d'acompliment, amb la qual cosa s'ha d'identificar la seva contribució a l'assoliment dels objectius establerts.
  • Des de la política de MAM es fa èmfasi en la importància de reduir al màxim les no conformitats per:
  • augmentar el rendiment de la producció.
  • augmentar la fidelitat i la satisfacció dels clients
  • i augmentar la seguretat i estabilitat dels treballadors de MAM.

 • La política de Qualitat es pot resumir amb el següent lema:

DES DEL PRINCIPI QUALITAT

La Direcció.